>
02-07-2018

Walne zgromadzenie Grupy PZU: Zarząd PZU unika tematów ryzyka klimatycznego oraz ubezpieczania sektora węglowego

Podczas odbywającego się w czwartek 28 czerwca walnego zgromadzenia akcjonariuszy Grupy PZU zarząd spółki nie odpowiedział na większość pytań zgłoszonych przez przedstawiciela Fundacji „Rozwój TAK - odkrywki NIE”. Część akcjonariuszy, przedstawiciele PZU, a także reprezentantka Skarbu Państwa otrzymali raporty na temat zaangażowania PZU w sektor węglowy i przygotowaną przez Fundację broszurę „Węglowe PZU”.

 Pytania skierowane do zarządu PZU (pełna lista poniżej) dotyczyły ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu oraz możliwości wycofania się spółki z ubezpieczania sektora węglowego. Niestety prowadzący obrady powołując się na art. 428 par.2 Kodeksu spółek handlowych oddalił większość z przekazanych pytań uznając je za niezwiązane z porządkiem obrad. Należy podkreślić, że zgłoszony przez przedstawiciela Fundacji sprzeciw wobec tej decyzji nie był jedynym wyrazem niezadowolenia akcjonariuszy z naruszającego zasadę dobrych obyczajów sposobu prowadzenia zgromadzenia.

W odpowiedzi na jedno z dwóch dopuszczonych pytań, prezes PZU Paweł Surówka przyznał, że grupa na bieżąco monitoruje ryzyko wizerunkowe związane ze swoim zaangażowaniem w sektor węglowy. Nie udzielił za to odpowiedzi na pytanie dotyczące ryzyka inwestycyjnego przed jakim stoi Grupa i wchodzące w jej skład podmioty inwestujące w akcje spółek węglowych. Zdaniem prezesa PZU pytania te powinny zostać skierowane bezpośrednio do zarządzającej OFE spółki PTE PZU oraz kierującej towarzystwem funduszy inwestycyjnych TFI PZU. W świetle ożywionej dyskusji jaka toczy się wokół ryzyka na jakie narażeni są ubezpieczyciele zaangażowani w sektor węglowy brak odpowiedzi na pytania zadane przez przedstawiciela fundacji „RT-ON” zaskakuje.

PZU jest największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej i największym w kraju ubezpieczycielem. Rok 2017 przyniósł grupie rekordowy miliard euro zysku. Oferowanie przez PZU polis na życie i zdrowie, usług zarządzania środkami w ramach OFE i TFI oraz deklarowane przez spółkę wartości stoją w sprzeczności z jej działaniami w sektorze węglowym. Grupa PZU ubezpiecza bowiem większość kopalń i elektrownie węglowe odpowiadające za co najmniej 30% mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ponadto ponad 2,5 mld złotych środków zarządzanych w ramach grupy zainwestowano w akcje spółek sektora węglowego.

Podczas gdy ubezpieczyciele odwracają się od sektora węglowego, PZU zwiększa swoje zaangażowanie w polski sektor węglowy i staje się głównym ubezpieczycielem tej branży. Więcej na ten temat w artykule "Ubezpieczyciele odwracają się od sektora węglowego. Czas na PZU" , broszurze „Węglowe PZU” oraz wpisie "Zaangażowanie Grupy PZU w sektor węglowy".

 Pytania skierowane do Zarządu PZU:

1. Czy w ramach Grupy Kapitałowej PZU prowadzone były analizy dot. ryzyka wynikającego ze zmian wartości aktywów spółek węglowych i sektora energetycznego w średnim i długim terminie, czyli ryzyka obejmującego zarówno środki własne Grupy jak i aktywa pod zarządzaniem w TFI i PTE?

2. Czy w 2017 roku analizowano ryzyko reputacyjne wynikające z zaangażowania Grupy PZU w polski sektor węglowy czyli ubezpieczania kopalń i elektrowni oraz posiadania aktywów spółek z tego sektora?

3. Na jak duże ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu narażona jest Grupa PZU - czy próbowano to ustalić?

4. Czy strategia PZU na kolejne lata, czyli "Nowe PZU", uwzględnia wyzwania związane ze zmianami klimatu i wynikającymi z nich zmianami rynkowymi i regulacyjnymi?

5. Czy i do kiedy Grupa PZU planuje wycofać się z ubezpieczania i inwestycji w sektorze węglowym?

  Fundacja "RT-ON" jest częścią koalicji międzynarodowych organizacji pozarządowych pod nazwą Unfriend Coal. Wzywa ona wszystkich ubezpieczycieli do wycofania się z udzielania ochrony ubezpieczeniowej zarówno nowym, jak i istniejącym elektrowniom węglowym, kopalniom oraz powiązanym z nimi projektom infrastrukturalnym. Na ubezpieczycielach spoczywa bowiem wyjątkowa odpowiedzialność za powodzenie transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. Rezygnując z ubezpieczania i inwestowania w projekty węglowe, mogą poprawić zdrowie publiczne, wydłużyć życie tysięcy ludzi oraz znacząco wesprzeć dążenia do osiągnięcia wypracowanych podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu międzynarodowych celów emisyjnych i walkę z niebezpiecznymi zmianami klimatu.

 

 

Początek strony