>
https://www.high-endrolex.com/44
30-10-2020

Działalność Turowa sprzeczna z polskimi zobowiązaniami dotyczącymi ochrony klimatu

Funkcjonowanie elektrowni i kopalni Turów do 2044 r. jest sprzeczne z polskimi zobowiązaniami dotyczącymi ochrony klimatu – wynika z raportu przeprowadzonego przez naukowców. Rozbudowa kopalni węgla brunatnego i wydłużenie do roku 2044 funkcjonowania elektrowni Turów przyczyniłoby się do społecznych strat na całym świecie na poziomie od 41,25 do 55,66 mld USD spowodowanych zmianami klimatycznymi – alarmują specjaliści. Jeśli PGE nie wycofa się ze swoich planów, Polska będzie uchodzić za kraj o niskiej odpowiedzialności globalnej, niedbający o sprawiedliwość międzypokoleniową.

27 października 2020 została opublikowana „Analiza wpływu rozbudowy kopalni i elektrowni w Turowie na polskie zobowiązania w zakresie ochrony klimatu” napisana w lipcu tego roku przez prof. SGGW Dr hab. inż. Zbigniewa Karaczuna i Dr Andrzeja Kassenberga z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Wynika z niej jasno, że rozszerzone działanie kompleksu do 2044 roku, o które zabiega PGE, będzie miało znaczący negatywny wpływ na klimat.

Jeżeli dojdzie do rozbudowy odkrywki i elektrowni Turów, eksploatacja i spalanie węgla w niej spowoduje emisje dwutlenku węgla na poziomie od 194,6 do 261,4 mln Mg CO2eq. Aby osiągnąć cel ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do poziomu 1,5 C, wielkość dostępnego dla Polski budżetu węglowego wynosi maksymalnie 3,46 mld Mg. Oznacza to, że same emisje z Turowa zużyłyby 34 - 45% całego polskiego budżetu.

POST TWITTER PL

„Przyjmując też za oszacowaniami Uniwersytetu Standford’a, że koszty społeczne emisji gazów cieplarnianych wnoszą ok. 220 USD/Mg CO2eq można określić, że rozbudowa kopalni węgla brunatnego i wydłużenie do roku 2044 funkcjonowania elektrowni Turów może przyczynić się do społecznych strat na całym świecie w wyniku zmiany klimatu na poziomie od 41,25 do 55,66 mld USD” - czytamy w raporcie.  Te dane, zdaniem autorów świadczą o tym, że „decydując się na rozbudowę elektrowni Turów i dalszą eksploatację węgla brunatnego nie wzięto pod uwagę zasady przezorności i prewencji. Przedsięwzięcie to należy także uznać za sprzeczne z przepisami art. 2 UN FCCC i ustaleń Porozumienia Paryskiego”.

„Wpływ, jaki działalność kopalni i elektrowni Turów wywierać będzie na klimat globalny, pogłębiać będzie wiele negatywnych zjawisk, które już dziś występują w sąsiedztwie tych obiektów: deficyt wody i rozszerzanie się leja depresyjnego wokół kopalni, zanieczyszczenie powietrza, ograniczanie różnorodności biologicznej”  - podkreślają naukowcy. 

Polska musi zacząć troszczyć się o klimat. Z przyczyn etycznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych

Polska jest Stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, ratyfikowała także Porozumienie Paryskie do tej Konwencji. Zobowiązania prawne dotyczące ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikają także z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, która zobowiązała się  osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. I pomimo że Polska, jako jedyny kraj członkowski nie zaakceptowała celu neutralności klimatycznej, to prędzej czy później będzie musiała się na niego zgodzić. Chociażby z przyczyn ekonomicznych. Według obecnego projektu Funduszu Odbudowy Polska może otrzymać 4 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale połowa z tej puli zostanie zamrożona, do czasu aż nasze władze zgodzą się na unijne założenia klimatyczne.

– Biorąc pod uwagę, że klimat jest dobrem wspólnym, a także konieczność kierowania się zasadami przezorności i prewencji rezygnacja z albo znaczące ograniczenie eksploatacji w kopalni węgla brunatnego i funkcjonowania elektrowni Turów w istotny sposób przyczyniłoby się do tego – komentuje dr  Andrzej Kassenberg  – Jednocześnie byłyby krokiem w stronę uzyskania neutralności klimatycznej wyznaczonej Porozumieniem Paryskim i zobowiązaniami UE w tym zakresie. Utrzymanie funkcjonowania kopalni i elektrowni w planowanym wymierza utrudni realizacje powyższych zobowiązań. Postawiłoby Polskę jako Państwo w sytuacji kraju o niskiej odpowiedzialności globalnej i nie dbającej o sprawiedliwość międzypokoleniową.

– Działalność Turowa łamie szereg unijnych i światowych aktów prawnych. Obok tych wymienionych w raporcie należy wspomnieć choćby Ramową dyrektywę wodną  - dodaje Kuba Gogolewski z „Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki NIE”.’– W imię chciwości jednej spółki naraża się całe społeczeństwo na ponoszenie konsekwencji ekonomicznych, prawnych i zdrowotnych. Turów musi zostać zamknięty jeżeli nie chcemy przyczynić się do zrealizowania najczarniejszego scenariusza katastrofy klimatycznej.

Cały raport: https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/publikacje?download=17:analiza-wplywu-rozbudowy-kopalni-i-elektrowni-w-turowie-na-polskie-zobowia-zania-w-zakresie-ochrony-klimatu

Zdjęcie: Turow_credit_Greenpeace_Ruben Neugebauer

Najnowsze

Początek strony slot gacor WordPress CMS Checker