>
18-08-2020

Dramatyczna susza w rejonach górniczych. Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy nie pomoże

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Nie uwzględniono w nich uwag, które dotyczyły odwodnień górniczych. 

Fundacja „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” złożyła swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Zwróciliśmy w nich przede wszystkim uwagę na problem odwodnień górniczych, które stanowią aż 36% całego poboru wód podziemnych, a są skoncentrowane w kilku niewielkich rejonach, dotkliwie doświadczających skutków suszy.

Zaznaczyliśmy, że program przeciwdziałania skutkom suszy powinien zabezpieczać cały kraj i wszystkich mieszkańców Polski przed ryzykiem wystąpienia klęski suszy oraz zapewniać dopasowane do rzeczywistości, skuteczne narzędzia zarządzania zasobami wodnymi w przypadku wystąpienia suszy lub w przypadku wzrostu zagrożenia jej wystąpieniem.

PPSS nie spełnia tej roli, ponieważ bagatelizuje masowy pobór i marnowanie wód podziemnych w ramach odwodnień górniczych, prowadzący do wysychania gruntów rolnych i leśnych, zmniejszenia przepływów w ciekach oraz obniżania poziomu zbiorników wodnych, degradacji mokradeł, a także wysychania lub zasolenia ujęć wód podziemnych na cele komunalne.

W sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji wyjaśniono, że uwagi RT-ON nie zostały uwzględnione m.in. z powodu niezgodności z celem PPSS, jakim „jest przeciwdziałanie skutkom suszy, która zgodnie z jej definicją rozumiana jest jako zjawisko naturalne, wywołane przez długotrwały brak opadów atmosferycznych, przejawiające się okresowym obniżeniem poziomu wód powierzchniowych lub podziemnych, mogące skutkować ograniczeniami w możliwości korzystania z wód, dostępu do usług wodnych, lub możliwości prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej”. Susza wywołana destrukcyjną działalnością człowieka nie leży więc w zainteresowaniu PPSS, a dramatyczna sytuacja wodna w regionach górniczych nie zostanie przez program uwzględniona.

– PPSS nie oferuje żadnych działań nakierowanych specjalnie na te szczególnie pokrzywdzone obszary, mimo że susza jest tam wyjątkowo dotkliwa – komentuje Katarzyna Czupryniak, koordynatorka kampanii wodnej w Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”. – Nie rekomenduje też zmian w prawie, które pozwoliłby lepiej zabezpieczyć regiony górnicze przed skutkami suszy. A na spotkaniach konsultacyjnych mówiono, aby zgłaszać takie rekomendacje.

W czasie trwania konsultacji społecznych projektu planu zostało złożonych łącznie 850 uwag i wniosków. Uwzględniono lub częściowo uwzględniono 267 z nich, w tym praktycznie wszystkie propozycje gmin dotyczące inwestycji hydrotechnicznych, nie tylko zatrzymujących wodę, ale także odwadniających.

Najnowsze

Początek strony